1. Home
  2. Transparency
  3. Title VI/Non-Discrimination Policy
  4. Plent Pwosedi MTA Otobis Company Tit VI

Plent Pwosedi MTA Otobis Company Tit VI

Updated Oct 10, 2019

Nenpòt moun ki mete konfyans li / li te fè diskriminasyon kont sou baz la nan ras, koulè, oubyen orijin nasyonal la pa Konpayi an  Otobis MTA  ka depoze yon plent Tit VI lè ou konplete epi soumèt Tit VI fòm Plent ajans lan nan adrès ki endike sou fòm nan . Plent yo dwe depoze pa pita pase 180 jou soti nan dat la (yo) sou ensidan an swadizan.

Yon fwa yo fòm nan plent resevwa pa Chèf EEO Ofisye MTA Konpayi an  Otobis la,  li pral revize detèmine si plent lan konstitye yon plent Tit VI ak / oswa si gen ase enfòmasyon pou yon envestigasyon. Pote plent la ap resevwa yon lèt rekonesans enfòme l '/ li si plent lan kouvri anba Tit VI ak / oswa si se bezwen plis enfòmasyon pou yon ankèt Tit VI yo pran plas li. Nan evènman an se pi plis enfòmasyon ki nesesè,  EEO Ofisye an Chèf ap kontakte pleyan yo, epi tout pote plent lan dwe bay yon kantite rezonab de tan yo bay enfòmasyon yo mande a. Si enfòmasyon an pa resevwa, MTA Company Otobis pouvwa administrativman fèmen ka-a. Yon ka kapab administrativman fèmen si yon pote plent neglije voye yon kowopere ak envestigasyon an oswa endike li / li pa gen okenn ankò vle pouswiv / ka li.

 Chèf EEO Ofisye  a ap mennen ankèt sou plent Tit VI pou ki li gen ase enfòmasyon. Apre yo fin ankèt la fin fèt, yo pral pote plent lan pral ba youn nan de lèt: yon lèt fèmen oswa yon lèt pou jwenn (LOF). Yon lèt fèmen rezime akizasyon yo, ak eta yo ki yon vyolasyon Tit VI pa t 'kapab dwe etabli e ke pwosè a ap fèmen. Yon LOF rezime akizasyon yo konsènan ensidan an swadizan, epi eksplike si wi ou non nenpòt ki kalite aksyon korektif te rekòmande. Si pleyan an vle fè apèl kont desizyon an, li / li gen kenz  (15) jou ouvrab soti nan dat ki nan lèt la fèmen oswa LOF fè demann lan EEO Ofisye an Chèf (info kontak endike sou fòm nan plent), ak dwe gen ladan nenpòt ki rezon (yo) poukisa yo ta dwe fè apèl kont sa yo dwe akòde.

Yon moun pouvwa tou pote yon plent dirèkteman ak US Department of Transpòtasyon lè w kontakte Depatman an nan:

U.S. Department of Transportation
Federal Transit Administration
Office of Civil Rights: Complaint Team
East Building 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Ave. SE, Washington, D.C. 20590

Pou mande plis enfòmasyon sou Tit VI, oswa pou soumèt yon plent alekri si ou kwè ke ou te sibi diskriminasyon, ou ka ranpli epi soumèt yon fòm ajans MTA espesifik oswa kontakte.

Mande plis enfòmasyon sou Tit VI oswa soumèt yon plent nan MTA ak ajans li yo.

Tout plent yo dwe soumèt nan 180 jou ki vini apre swadizan diskriminasyon an.

Jwenn enfòmasyon sou Plan Konpetans Limite (LEP) MTA an Anglè